Voorbeelden vertaalde charters

Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan van oude handschriften die door OudSchrift.nl zijn vertaald.

Akte van verkoop van een perceel land in 1484

Wy Jacop Oem Tielmansz, Adriaen Pallaes Jansz, Geerbrant van den Coulster Willemsz ende Cornelis Dammaes, scepenen in Dordrecht, oirconden ende kennen dat voir ons quam Wolffaert Willemsz ende vergiede dat hy vercoft heeft Willem Vastraetsz…

Testament uit 1593

Gerechtsnotulen 1660

Op den 16e december 1660 ’t gerecht vergadert zijnde ende de kerckmeesters Gijsbert Cornelisz ende Wulphert Claesz present hebben geresolveert ende geordonneert dat Peter Jansz, bruijcker van het Kerckengoedt, het schaepschot dat van den windt was omgewaeyd, wederom sal doen optimmeren ende repareren alst behoort, ende dat de kerckmeester den bruijcker sal te goede comen ende betalen alle het groff hout tot posten, twee gebijnten ende de sparren daertoe nodich, De resterende materialen van latten, nagels, dack ende anders als oock arbeijdtsloon…